دارای نشان استاندارد

تمامی محصولات خروجی این شرکت اعم از فرشها ، گلیم فرشها و تابلو فرشها دارای نشان استاندارد و مرغوبیت کالای ایران بوده که به صورت داوطلبانه و تشویقی از این سازمان دریافت گردیده است .